Danh sách CB,GV,NV năm học 2016-2017

Tháng Chín 29, 2016 9:43 sáng
TT Họ tên Nữ (đánh dấu x) Ngày, tháng, năm sinh (năm ghi 2 chữ số sau cùng) Dân tộc khác (không phải Dân tộc Kinh) Chức vụ, chức danh (QL, TT, GV, NV) Năm BN chức vụ hiện nay Thuộc diện qui hoach (HT hay PHT) Trú quán (ghi tên xã) Đảng viên (đánh dấu x) Trình độ chuyên môn Trình độ khác Tháng năm vào biên chế Tháng năm H.Đồng (Chỉ tính HĐ trong BC giao  BHXH
Bổ nhiệm lần đầu Tháng năm bổ nhiệm lại gần nhất Tháng năm giữ chức vụ tại đơn vị hiện nay TĐ hiện tại Đang
theo học
QL GD (ghi năm hoàn thành) QL NN (ghi năm hoàn thành) Chính trị (ghi trình độ) Tin học (ghi trình độ) Tiếng Anh (ghi trình độ) Tháng năm bắt đầu đóng Chưa đóng (đánh dấu x)
Trình độ Chuyên ngành Trình độ Chuyên ngành
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
I. Số lượng trong biên chế (xếp theo thứu tự CBQL, GV, NV).
1 Nguyễn Thị Phương x 11-01-79 Hiệu trưởng 2003 3/2014 01/2015 Q.Hưng x ĐH SPMN 2010 B B 4-09 1-01
2 Võ Thị Mỹ Tình x 26- 02-77 P.HT 2009 6/2009 6/2009 Q.Tiến x ĐH SPMN 2013 B B 1-10 1-01
3 Phạm Thị Thủy x 20-09-82 P.HT 2015 06/2015 06/2015 Q.Hưng x ĐH SPMN 2014 B B 5-10 1-07
4 Trần Thị Hoa x 22-12-75 GV-TT tổ nhở Q.Hưng x ĐH SPMN B B 5-10 1-07
5 Bùi Thị Hằng x 27-05-82 GV-TP tổ nhở Q.Hưng x ĐH SPMN B B 5-10 1-07
6 Nguyễn Thị Mai x 10-05-63 Giáo viên Q.Hưng TC SPMN B 5-10 1-01
7 Đặng Thị Thuyên x 19- 12-63 Giáo viên Q.Hưng TC SPMN B 5-10 1-01
8 Nguyễn Thị Tuyết x 17- 6-67 Giáo viên Q.Hưng x TC SPMN B 5-10 1-01
9 Nguyễn Thị Hoa x 18- 10-71 Giáo viên Q.Hưng x TC SPMN B 5-10 1-01
10 Nguyễn Thị Vân x 26- 12-72 Giáo viên Q.Hưng TC SPMN B B 5-10 1-01
11 Phạm Thị Mai Phương x 24-01-75 Giáo viên Q.Hưng x ĐH SPMN B B 5-10 1-01
12 Phạm Thị Dương x 14- 12-71 Giáo viên Q.Thọ x TC SPMN B B 5-10 1-01
13 Bùi Thị Hương x 10- 10-84 Giáo viên Q.Hưng x ĐH SPMN B B 5-10 1-07
14 Phạm Thị Ngọc Chung x 10- 4-86 Giáo viên Q.Hưng x ĐH SPMN B B 5-10 4-09
15 Phạm Thị Anh Đào x 21- 3-88 GV-TT tổ lớn Q.Hưng x ĐH SPMN 2016 B B 5-10 1-10
16 Trịnh Thị Hoa x 07- 10-83 Giáo viên Q.Xuân ĐH SPMN B B 9-11 1-11
17 Bùi Thị Huệ x 15-09-87 Giáo viên Q.Xuân ĐH SPMN B B 9-11 5/10
18 Ng Thị Diễm Hằng x 03-05-92 Giáo viên Ba đồn ĐH SPMN B B 3-15 3/15
19 Ng Thị Quỳnh Như x 23-06-91 Giáo viên Q Thọ ĐH SPMN B B 3-15 3/15
20 Nguyễn Thị Hoàn x 16-07-91 Giáo viên Q Thuận ĐH SPMN B B 3-15 4-15
21 Nhâm Thị Hà x 05-02-93 Giáo viên Q Hưng SPMN ĐH SPMN B B 3-15 3/15
22 Phạm Thị Mộng Vân x 17- 02-90 Giáo viên Q.Hưng ĐH SPMN B B 1-15 1-14
23 Phan Thị Hiền x 23-7-92 Giáo viên Q. Thạch TC SPMN ĐH SPMN B B 4-16 4-16
24 Nguyễn Thị Lan x 20-9-90 Giáo viên Q.Tùng ĐH SPMN B B 4-16 3-12
25 Nguyễn Thị Thiện x 25- 10-90 Giáo viên Q.Hưng ĐH SPMN B B 4-16 3-12
26 Mai Thị Phương Lan x 01- 5-89 Giáo viên Q.Hưng ĐH SPMN B B 4-16 1-12
27 Võ Thị Nhung x 26- 5-89 Giáo viên Q.Hưng ĐH SPMN B B 8-12 1-13
28 Bùi Thị Thùy Dung x 15- 9-91 Giáo viên Q.Hưng ĐH SPMN B B 9-12 1-13
29 Cao Thị Thu x 20- 5-92 Giáo viên C.Dương ĐH SPMN B B 9-12 1-13
30 Đàm Thị Thu Hằng x 01- 9-93 Giáo viên Q.Hưng TC SPMN ĐH SPMN B B 8-13 1-14
31 Ng Thị Hải Yến x 14-09-93 Giáo viên Q.Hưng TC SPMN ĐH SPMN B B 8-14 9-15
32 Phạm Huyền Trang x 01-10-94 Giáo viên Q.Hưng SPMN ĐH SPMN B B 9-15 9-15
33 Phạm Thị Hằng x 27- 02-92 Giáo viên Q.Xuân ĐH SPMN B B 9-11 1-13
34 Hoàng Thị Thùy Linh x 10-06-94 Giáo viên TX Ba đồn ĐH SPMN B B 9-16 x
35 Nguyễn Thị Ý x 10- 10-83 NV- KT Q.Xuân x ĐH KT B B 9-11 1-08
36 Dương Thị Bích Ngọc x 30-08-85 NV – VP Q.Xuân ĐH KT VB2 SPMN B B 3-11 9-10
37 Võ Thị Thúy An x 06- 10-91 NV-Y tế Q.Xuân TC ĐDưỡng B B 9-11 1-12
38 Mai Thị Thúy Nga x 07- 02-88 Cô nuôi Q.Xuân TC Nấu ăn B B 9-10 2-12
39 Trần Thúy Linh x 12- 4-88 Cô nuôi Q.Hưng TC Nấu ăn B B 9-10 2-12
40 Dương Thị Thủy x 16- 5-82 Cô nuôi Q.Xuân TC Nấu ăn B B 9-11 1-14
41 Ng Thị Kim Oanh x 02-02-89 Cô nuôi Q.Hưng TC Nấu ăn B B 9-12 1-14
42 Võ Thị Nhung x 01- 11-93 Cô nuôi Q.Hưng TC Nấu ăn B B 9-12 1-14
43 Ng Thị Hồng Thơm x 15- 6-93 Cô nuôi Q.Hưng TC Nấu ăn B B 9-13 1-14
44 Phạm Thị Thương x 08- 8-93 Cô nuôi Q.Hưng TC Nấu ăn B B 9-13 9-15
45 Dương Thị Ánh Minh x 05-08-72 Cô nuôi Q.Xuân TC Nấu ăn B B 8/15 x
46 Phạm Thị Loan x 13-10-89 Cô nuôi Q.Hưng TC Nấu ăn B B 9/16 x